به گزارش خبرگزاری برنا در  هرمزگان، مسعود دالمن در نشست با اعضاء هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان هرمزگان خواستار رعایت تمامی الزامات، استانداردها و ضوابط قانونی در پروژه های عمرانی و ساختمانی در هرمزگان شد.

وی ادامه داد: ساخت و ساز و ضرورت ایجاد رونق در این صنعت بسیار مهم است و معتقدم باید در این زمینه رونق ایجاد کرد.

سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری هرمزگان افزود: در عین حال باید توجه کرد که این امر در چارچوب استانداردها انجام شود.

در این جلسه عظیمی رئیس هیات مدیره انبوه سازان  استان هرمزگان گزارشی از وضعیت این اتحادیه را ارائه داد و خواستار رفع مشکلات فراروی انبوه سازان استان شد و همچنین مسائل و مشکلات فراروی انبوه سازان استان در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.