GPlus
۱۳۹۲/۷/۱۳ - ساعت 01:09:58

یارانه چه کسانی قطع می‌شود؟

پیشنهاد شماری از نمایندگان مجلس برای گنجاندن حذف یارانه، سه دهک در اصلاحیه بودجه، آینده شعار «مرگ بر آمریکا» و شرایط حذف آن و یک تغییر ادعایی جدید در فراکسیون های مجلس مهم ترین مطالب روزنامه های امروز است. پیشنهاد شماری از نمایندگان مجلس برای گنجاندن حذف یارانه، سه دهک در اصلاحیه بودجه، آینده .. طراحی سایت

پیشنهاد شماری از نمایندگان مجلس برای گنجاندن حذف یارانه، سه دهک در اصلاحیه بودجه، آینده شعار «مرگ بر آمریکا» و شرایط حذف آن و یک تغییر ادعایی جدید در فراکسیون های مجلس مهم ترین مطالب روزنامه های امروز است.

یارانه چه کسانی قطع می شود؟

تهران امروز از جمله روزنامه هایی است که در مطلبی با تیتر «یک پیشنهاد تازه برای حذف ثروتمندان یارانه بگیر» به پیشنهاد حذف سه دهک از دریافت یارانه ها اشاره کرده و نوشته است: توکلی در پاسخ به این سؤال که طبق پیشنهاد شما چه اقشاری از فهرست دریافت کنندگان یارانه حذف می شوند و انتخاب آن ها به چه شیوه ای ممکن است، توضیح داد: به عنوان مثال دولت می تواند تمام مودیان مالیاتی که از یک مبلغ به بالا مالیات پرداخت می کنند یا تمام مدیران دولتی که از مبلغ مشخصی بیشتر حقوق می گیرند یا تمام افرادی که خودروهای شخصی گران قیمت دارند همچنین صاحبان سرمایه کلان در بخش های خصوصی را از فهرست دریافت کنندگان یارانه حذف کند.

وی خاطرنشان کرد: کسر ۳۰ درصد از یارانه بگیران و به عبارتی ۳ دهک بالای جامعه امکان پذیر است و این پیشنهاد در کمیسیون برنامه و بودجه در جریان بررسی لایحه بودجه مطرح خواهد شد. وی با تأکید بر ضرورت حذف دهک های بالا از دریافت یارانه نقدی به دلیل کمبود منابع قابل پرداخت برای یارانه نقدی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نحوه پرداخت یارانه کاملا ناعادلانه و غیرهدفمند است و در عین حال نباید با چاپ اسکناس منابع یارانه نقدی تأمین شود. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: دولت قبل مدعی بود که قدرت تفکیک فقرا را از اغنیا ندارد در حالی که این حرف نه با احکام اسلام سازگار است و نه با تجربه بشری.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در یک مطالعه که بانک جهانی درباره ۲۰ کشوری که حذف یارانه پنهان انرژی را در دستور کار قرار داده اند از جمله ایران انجام داده و در ژانویه ۲۰۱۳ (دی ماه سال گذشته) نتایج آن را منتشر کرده آمده است در ۱۸ کشور پرداخت نقدی و غیرنقدی تنها به مستحقان و دهک های پایین جامعه انجام می گیرد و تنها ایران است که به طور سرانه و مساوی به همه مردم یارانه می دهد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه باتأکید بر این که لزومی ندارد که این روش ناعادلانه و صد در صد غیرهدفمند و معارض هدف اصلی طرح را ادامه دهیم، گفت: من معتقدم دولت جدید هم می خواهد و هم می تواند این روش را اصلاح کند

عزت الله یوسفیان ملا دیگر نماینده مجلس د ر گفت وگو با قانون اظهار داشته که حذف ۳ د هک از د ریافت یارانه امکان پذیر نیست.

قانون در این باره نوشته: ماجرای بود جه ۹۲ تمام شد نی نیست. از تاخیر بی سابقه احمد ی نژاد د ر ارائه لایحه بود جه سال ۹۲ که ۸۴ روز پس از مهلت قانونی به مجلس ارائه شد تا ایراد ات متعد د آن، کار را به جایی رساند که بعد از روی کار آمد ن د ولت یازد هم، ضرورت اصلاح قانون بود جه ۹۲ از نخستین د ستورکارهای تیم اقتصاد ی روحانی عنوان شد . مد تی است که اصلاحیه بود جه ۹۲ د ر مجلس بررسی می شود و امروز احتمالا آخرین جلسه د ر کمیسیون برنامه و بود جه خواهد بود تا پس از آن بود جه۹۲ به صحنی علنی بیاید . احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بود جه مجلس از پیشنهاد نمایند گان مبنی بر حذف سه د هک از د ریافت یارانه نقد ی خبر د اد ه بود ، که برای بررسی امکان عملیاتی شد ن این پیشنهاد با عزت الله یوسفیان ملا نمایند ه مرد م آمل و عضو کمیسیون برنامه و بود جه گفت وگویی انجام د اد یم. یوسفیان معتقد است مقوله ای به نام د هک اصلا مبنای واقعی ند ارد و چنین پیشنهاد ی را نمی توان اجرا کرد .

این نماینده مجلس در بخشی از این گفت و گو در مورد پیشنهاد حذف سه دهک از یارانه ها می گوید: آقای توکلی باید بگوید که آیا آمار فعلی د ر مورد وضعیت زند گی مرد م، د قیق است؟ سال گذشته، پیامک هایی برای عد ه ای از مرد م ارسال شد ه بود که اعلام می کرد شما به د لیل وضعیت مالی مناسب، از د ریافت یارانه نقد ی حذف خواهید شد ، این د ر حالی بود که برخی از د ریافت کنند گان آن پیامک ها، تحت پوشش کمیته امد اد بود ند . بنابراین مشخص است که اطلاعات د قیقی د ر اختیار متولیان اجرای هد فمند ی یارانه ها قرار ند ارد .

به نظر من مجوزی برای قطع یارانه برخی گروه ها وجود ند ارد ، مگر آن ها ایرانی نیستند و د رآمد کشور متعلق به آن ها نیست؟ آنان که نیازمند هستند ساز و کارهای د یگری مثل کمیته امد اد و بهزیستی برای حمایت از آن ها وجود د ارد . ضمن آنکه زمانی مطرح شد حد ود د و میلیون نفر ساکنان خارج از کشور، یارانه نقد ی د ریافت می کرد ند . اما د ر هر صورت نمی توان مرد م را از این حق محروم کرد .

این در حالی است که هاد ی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بود جه در همین روزنامه در باره ضرورت حذف ۳۰ د رصد از یارانه بگیران نوشته: یکی از موارد ی که د ر این روز ها د ر قالب اصلاح بود جه ۹۲مطرح می شود ، حذف سه د هک بالای جامعه از د ریافت یارانه نقد ی است. قرار بود د ر راستای هد فمند ی یارانه ها از مصرف کنند گان ضعیف و تولید کنند گان حمایت شود اما د ر عمل با توجه به مشکلات د رآمد ی این مسأله محقق نشد ه است، بنابراین حذف برخی د هک ها باعث خواهد شد ، تا بخشی از فشارهای منابع د رآمد ی و هزینه ای د ولت کاهش یابد . د ر حال حاضر د ولت ناچار است که برای پرد اخت یارانه نقد ی به مرد م از منابع مختلف استفاد ه کند .

د ر واقع با حذف 30 د رصد از جامعه از د ریافت یارانه نقد ی، حد ود ۱۲۰۰ میلیارد تومان د ر ماه آزاد می شود که این رقم می تواند بخش های د یگری را فعال کند . د ر شرایط فعلی کسب د رآمد برای د ولت مشکل است و فعالیت های عمرانی د ر کشور مشکلات جد ی د ارد . هم اکنون ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه ملی و استانی نیمه تمام د اریم، هراند ازه اتمام این پروژه ها به تعویق بیفتد ، د ر سال های بعد هزینه های مضاعفی بر د ولت تحمیل می شود . بخشی از کسری بود جه مربوط به همین پروژه های نیمه تمام و طلب های پیمانکاران است. ضمن آنکه تعطیل شد ن برخی پروژه ها بیکاری های گسترد ه ای را به همراه د ارد .

علاوه بر آن، طولانی شد ن برخی پروژه ها باعث می شود که توجیه اقتصاد ی آن ها از بین برود . د ر بسیاری از این طرح ها به علت معطل ماند ن، هزینه های ابتد ایی نیز به هد ر می رود که این مسائل خسارت های زیاد ی را برای کشور به همراه د ارد . برای رفع این مشکل می توان فشار بر منابع د رآمد ی د ولت را کاهش د اد و به اعتقاد من حتی بیش از سه د هک را می توان حذف کرد . چرا که د ر صورت تحقق این مسئله بسیاری از مشکلات د ولت د ر حوزه اقتصاد ی کاهش خواهد یافت. اما شاید این سؤال مطرح شود که آیا امکان حذف سه د هک وجود د ارد و یا این که شناسایی این سه د هک به چه صورت خواهد بود ؟ به نظر من حذف سه د هک قابلیت اجرایی د ارد .

د ر حال حاضر امکان شناسایی د و د هک بالا به راحتی فراهم است و آمار آن وجود د ارد . د یگر د هک ها را می توان از طریق بانک های اطلاعاتی شناسایی کرد و حد اقل ۳۰ د رصد از د ریافت کنند گان یارانه را حذف کرد . برای شناسایی د هک های بالا، روش های مختلفی وجود د ارد ، د ر حال حاضر بانک های اطلاعاتی موجود می تواند به شناسایی این گروه ها کمک کند . مثلا بانک اطلاعات خود رو، یا بانک های اطلاعاتی املاک می تواند مبنایی برای شناسایی د هک های بالا باشد . اگر د ولت عزم این کار را د اشته باشد ، امکان آن وجود د ارد .

علی مطهری در مجلس هم فراکسیون تشکیل می دهد

پس از این که زمزمه های تشکیل فراکسیون اعتدال رو به خاموشی رفت، این بار روزنامه های اصلاح طلب از تشکیل فراکسیون جدیدی خبر می دهند.

در گزارش «شرق» از تحولات تازه در فراکسیون بندی های مجلس نهم آمده است: فراکسیون بندی های مجلس در شرف تغییر است، در کنار دو فراکسیون اکثریت و اقلیت در بهارستان، گروهی از نمایندگان بر آن هستند تا ساز و کاری برای ایجاد فراکسیونی تازه بیندیشند؛ فراکسیونی که ایده آن پیش تر از سوی «علی مطهری» ارایه شده و حالا سازوکارهایی تعبیه شده تا تأسیس این فراکسیون زمینه های اجرایی و عملی مناسبی پیدا کند. فراکسیون «صدای ملت» دیر یا زود، میهمان بهارستان خواهد شد تا رویکرد سیاسی تازه ای در دل مجلس نهم پا گیرد؛ رویکردی که بیشتر خواهان رفتارهای میانه‏رو است و بر «گفتمان اعتدال» تأکید دارد.

«محمد میردامادی»، نماینده ساری در همین زمینه به «شرق» می گوید: «در حال مذاکره های ابتدایی هستیم و هنوز با نمایندگان به شکل مشخص در این زمینه صحبت نشده. نخست قرار است هیات اصلی این فراکسیون با «علی لاریجانی»، رییس مجلس دیدار داشته باشد و به دنبال آن ساز و کارهای عملیاتی شدن فراکسیون را در دستور کار قرار دهیم ». جبهه «صدای ملت»، ائتلافی است که از منتقدان دولت محمود احمدی نژاد در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شکل گرفت. «علی مطهری»، پس از عدم حضور در فهرست جبهه متحد اصولگرایان ، همراه با افرادی چون علی عباسپور و حمیدرضا کاتوزیان ، ائتلافی با عنوان «صدای ملت» را تشکیل دادند و اقدام به ارایه فهرست انتخاباتی جدا کردند. از میان آن نفرات تنها مطهری به مجلس نهم راه یافت. اما حالا برخی نمایندگان مجلس زمینه های ظهور این فراکسیون را آماده می ‏بینند و به همین خاطر رایزنی‏هایی به منظور راه انداختن «صدای ملت» در بهارستان به گوش می رسد. آن طور که مؤسسان این فراکسیون تأکید دارند، کمیت و تعداد چندان مورد توجه نبوده و بیشتر تأسیس نهادی متشکل از نمایندگان همسو و معتدل موردنظر است.

«علی مطهری»، پیشتر درباره علت تشکیل این ائتلاف در آستانه انتخابات مجلس نهم گفته بود: «اگر جبهه پایداری به وحدت تمکین می کرد و فهرست نمی داد، سایر گروه ها هم این کار را نمی کردند. اما آن ها از اول زیر بار اتحاد نرفتند. وقتی یک گروه فهرست انتخاباتی مجزا می دهد، این حق برای دیگران هم ایجاد می شود و عدالت حکم می کند که دیگران هم بتوانند فهرست بدهند ». در آستانه انتخابات مجلس نهم مطهری به همراه علی عباسپور، حمیدرضا کاتوزیان و مصطفی رضاحسینی از اصلی‏ ترین افراد این جریان به شمار می ‏آمدند. ابوالحسن نواب، معاون سیاسی جامعه روحانیت مبارز هم که نامش در دو فهرست دیگر قرار ندارد، در این فهرست حضور داشتند. پس از اعلام موجودیت این جبهه انتخاباتی، سایت جهان نیوز، نزدیک به علیرضا زاکانی، نوشته بود علت عدم حضور این افراد در فهرست جبهه متحد اصولگرایان «به خاطر مواضع عجیب آن ها در مورد حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ بوده ». این رسانه اصولگرا ارایه چنین فهرستی را مصداق «جرزنی و تفرقه افکنی» دانسته بود. اما «علی مطهری» تأکید دارد که دلیل راه انداختن جبهه «صدای ملت»، جلوگیری از افراط و تند روی ها بوده در حالی که جامعه نیازمند گفتمان اعتدال است. ایجاد آزادی به مفهوم درست، اعم از آزادی بیان و آزادی های اجتماعی، عدالت، استقلال فرهنگی و برداشت درست از اصل ولایت فقیه از مبانی اصلی تشکل صدای ملت است. هر فردی اعم از اصولگرا یا اصلاح طلب که به این اصول معتقد باشد می تواند در تشکل صدای ملت جای گیرد.

در حال حاضر مجلس میزبان فراکسیون رهروان ، به ریاست علی لاریجانی و کاظم جلالی است. این فراکسیون توانسته اکثر کرسی های هیات رییسه مجلس را از آن خود کند و در برابر فراکسیون اصولگرایان به ریاست حدادعادل از توان اثرگذاری بیشتری برخوردار است. با این حال به دنبال رأی اعتماد به کابینه یازدهم و به ویژه عدم رأی اعتماد به «محمدعلی نجفی»، برخی نمایندگان عضو این فراکسیون بنا را بر انتقاد گذاشته و سخنان ناگفته‏ای بیان کردند، این که فراکسیون رهروان در مواقع حساس، از امکان رأی فراکسیونی برخوردار نبوده و پراکنش رأی افراد عضو در آن بسیار است. همچنین اهمیت کمیت بر کیفیت از دیگر نقدهای مطرح از سوی نمایندگان عضو در این فراکسیون است. اما راه افتادن فراکسیون «صدای ملت» می تواند به شنیده شدن برخی دیگر صدا ها در مجلس کمک کند؛ صداهایی که در حال حاضر شاید چندان خواهان پیوستن به فراکسیون‏های موجود در بهارستان نیستند و می خواهند در سایه جمعیت فکری دیگری اندیشه و آرای خود را تعریف کنند.

حذف «مرگ برآمریکا» هدیه بدون نفع به آمریکا نباشد

امروز مهم ترین بحث روزنامه ها در حوزه سیاست خارجی شعار مرگ بر آمریکاست. ابتکار مسائل دیروز نماز جمعه تهران را مورد توجه قرار داده و نوشته: بدون ترید یکی از مهم ترین، پربسامد ترین و دم دست ترین شعاری که در سه دهه اخیر در اجتماعات سیاسی ایران سرداده می شد «مرگ بر آمریکا» بوده است. به تبع آن، آتش زدن پرچم و درست کردن وآدمک های رهبران سیاسی این کشور نیز به یکی از مناسک این اجتماعات تبدیل شده بود. اما در ده روز اخیر اتفاقاتی رخ داد که برخی از رسانه ها را واداشت تا به تحلیل و گمانه زنی درباره سرنوشت این شعار بپردازند. گفت و گوی مستقیم وزرای خارجه ایران و آمریکا و به دنبال آن مذاکره تلفنی رؤسای جمهور این دو کشور پس از سه دهه دشمنی، از جمله این اتفاقات بوده است.

واکنش نشان دادن به شعاری که یکی از بدیهی ترین شعارهای نماز جمعه در کشور بوده، از جمله مواردی است که نشان می دهد شعار «مرگ بر آمریکا» از وضعیت سه دهه گذشته برخوردار نیست. این موضوع البته به معنای این نیست که این شعار محوری در جمهوری اسلامی کم رنگ شده یا با مخالفت عده ای روبه رو شود، بلکه ممکن است، برخی با شدت و حدت و با صدایی بلند تر نیز آن را سر دهند. اما نمی توان انکار کرد که این شعار ممکن است با واکنش هایی روبه رو شود. چه در موافقت وچه در مخالفت با آن. به همین خاطر است که سخنران پیش از خطبه، نماز جمعه دیروز تهران، نتوانست به صدایی گروه هایی از مردم که این شعار را سرداده بودند، بی تفاوت بگذرد. محمدحسن صفار هرندی؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت و مشاور فرماندهی سپاه پاسداران روز گذشته در نمازجمعه تهران اگرچه در بیان دشمنی های آمریکا با مردم ایران سخن گفته بود، اما وقتی با شعار «مرگ بر آمریکا» ی نمازگزاران روبه روشد، گفت: مگر من شعار داده ام که جواب مرا می دهید؟ صفار هرندی سخنران پیش از نماز جمعه این هفته تهران درباره دیپلماسی نرمش قهرمانانه و چگونگی روابط دیپلماتیک و نه استراتژیک با آمریکا، گفت: در هفته های اخیر شاهد جریان و نگاهی جدید به مسائل بودیم که شاید در نگاه اول با عادات معمول ما متفاوت باشد، اما همچنان که بار ها تأکید شده است تمامی تحرکات در چهارچوب دیپلماسی عمومی نظام و چهارچوب اختصاصی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

قانون نظر فائزه هاشمی را مهم دانسته که گفته: شعار «مرگ بر آمریکا» می تواند مانند شعار «مرگ بر شوروی» حذف شود که البته باید بر اساس منافع ملی باشد و رابطه هزینه و فایده در نظر گرفته شود.

آرمان هم در این باره نوشته: بعد از بازگشت حسن روحانی از نیویورک، بار دیگر مباحث مربوط به رابطه ایران و آمریکا روی میز سیاستمداران دو کشور قرار گرفته است. در آمریکا تندروهای این کشور سعی دارند رفتار اوباما را یک عقب نشینی سیاسی نشان دهند و در ایران نیز مخالفان و موافقان رابطه، هر روز در مقالات و سخنرانی ها به بیان نقطه نظرات خود می پردازند. یکی از بحث برانگیز ترین موضوعات داخلی در هفته گذشته، مسأله حذف شعار «مرگ بر آمریکا» در ایران بوده که هم در میان اصلاح طلبان و هم در میان اصولگرایان، موافقان و مخالفانی دارد. امیر محبیان، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی اصولگرا اما در میانه این مسیر ایستاده است. وی معتقد است حذف این شعار در شرایطی که منفعتی برای کشور نداشته باشد، به سود ایران نخواهد بود.

راه اندازی سایت
: (الزامی)
: (الزامی)
:
ارسال

چرا می خواهید این خبر را گزارش کنید؟

نام و نام خانوادگی :

ایمیل :

شماره تماس :

توضیحات :

ثبت